Химия және химиялық технология факультетінің «Органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы және технологиясы» кафедрасы «НУР-МАЙ»ЖШС-мен өзара ынтымақтастықта тығыз байланыста. Ынтымақтастық аясында студенттерді оқыту үшін бакалавриат, магистратура және докторантура бойынша білім беру бағдарламаларын бірлесіп әзірлеу немесе игеру жоспарлануда; әл-Фараби атындағы ҚазҰУ студенттеріне/түлектеріне компанияда іс-тәжірбиеден және тағылымдамадан өту мүмкіндіктерін беру; алдын – ала шешілген келіссөз бен міндет етілген кадрлар санынан кейінгі кадлардың компанияға толықтай дайындығы; компания мүшелерінің әл–Фараби атындағы ҚазҰУ мемлекеттік қорытындылау аттестациясына қатысуы; әл–Фараби атындағы ҚазҰУ -де білім алушыларға білім деңгейін күшейту мақсатында компания атынан дәрістер, мастер-класстар мен семинарлардың өткізілуі

Кафедра химии и технологии органических веществ, природных соединений и полимеров факультета химии и химической технологии имеет тесные связи о взаимном сотрудничестве с ТОО «НУР-МАЙ». В рамках сотрудничества планируется совместная разработка или экспертиза Образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры для обучения студентов; предоставления возможности обучающимся/выпускникам КазНУ им. аль-Фараби в прохождении практик и стажировок в Компании; подготовка кадров для Компании после предварительного согласования критериев и количества требуемых кадров; участие сотрудников Компании в итоговой государственной аттестации выпускников КазНУ им. аль-Фараби; проведение лекций, мастер-классов, семинаров от Компании для повышения знаний обучающихся в КазНУ им. аль-Фараби

The Department of Chemistry and Technology of Organic Substances, Natural Compounds and Polymers of the Faculty of Chemistry and Chemical Technology has close ties on mutual cooperation with “NUR-MAY” LLP. Within the framework of cooperation, it is planned to jointly develop or evaluate the educational programs for undergraduate, postgraduate and doctoral studies; providing opportunities for students / graduates of Al-Farabi KazNU to take practical courses and internships in the Company; training future personnel for the Company after preliminary agreement on the criteria and the number of required staff; participation of the Company’s employees in the final state attestation of graduates of Al-Farabi KazNU; and holding lectures, master classes, seminars from the Company to improve the knowledge of students at Al-Farabi KazNU.